Działasz? Zgłoś się do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego!

przez | 22 lipca 2021

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego jest przyznawana już od dwudziestu lat. Jej patron był współtwórcą „Solidarności” i działaczem społecznym, który swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej. Przyznawanie nagrody jego imienia zostało zainicjowane w 2001 roku przez prezydenta Pawła Adamowicza w celu podkreślenia wkładu organizacji pozarządowych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie lokalnych problemów.

 

 

W tym roku Nagroda im. Lecha Bądkowskiego przyznawana będzie w trzech kategoriach, dla:

  1. Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku — może otrzymać ją organizacja pozarządowa, która ma siedzibę i działa na terenie Gdańska oraz w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku. Jej działalność służy interesom miasta oraz jego mieszkańców.
  2. Gdańskiego Darczyńcy Roku — przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.
  3. Gdańskiego Społecznika Roku — otrzymać ją może osoba fizyczna, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przyznanie nagrody z tej kategorii dwóm osobom.

Wnioski o przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl – prosimy o przesyłanie wyłącznie wypełnionych wniosków, zapisanych w pliku otwartym, edytowalnym. Dodatkowo wniosek należy przekazać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” – Wydział Rozwoju Społecznego w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. 

Kandydatury i wnioski o przyznanie nagrody należy składać do dnia 30.07.2021 roku do godziny 15:00. W przypadku przesłania wniosków pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej gdansk.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr tel.: 58 32368 67 lub pod adresem mailowym zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl.

Nagroda jest bardzo dobrą okazją do podziękowania sektorowi społecznemu za wsparcie udzielane mieszkankom i mieszkańcom Gdańska w minionym roku, który był niezwykle wymagający ze względu na warunki epidemiologiczne.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału! 🙂